Termes i Condicions

1. Objecte

Aquestes condicions generals tenen per objecte regular les condicions generals del servei ofert per Aena S.M.E., S.A. denominat Aena Club. En el cas que hi hagi discrepàncies sobre el que estipulen les condicions generals i les condicions particulars d'un determinat servei, prevaldrà el que disposen les condicions particulars.

2. Àmbit d'aplicació

Las presentes Condiciones Generales regulan el contrato del servicio Aena Club que la sociedad mercantil estatal, Aena S.M.E., S.A. (en adelante Aena) como titular del servicio pone a disposición de los usuarios que se registren como miembros o socios del Club.

Aena té personalitat jurídica pròpia i diferenciada de la de l'Estat, plena capacitat jurídica i d'obrar per al compliment dels seus fins, i patrimoni propi. Aena S.M.E., S.A. està inscrita al Registre Mercantil de Madrid al tom 28.806; llibre 211; secció 8a; full M-518648.

Dades de contacte d'Aena:

 • Adreça: Peonías, 12. 28042, Madrid.
 • C.I.F: A86212420
 • Telèfon de contacte: (+34) 91 321 10 00
 • Correu electrònic de contacte: webpublica@aena.es

3. Subscripció del servei Aena Club

L'Aena Club és un servei que ofereix al col·lectiu d'usuaris que es registrin com a membres del club la possibilitat d'accedir a descomptes, promocions, ofertes, novetats, avantatges i, en general, a un tracte preferent, així com a mantenir-los informats sobre aquests serveis.

La finalitat principal i inherent a l'Aena Club és enviar-li comunicacions referents a aquests descomptes, promocions, ofertes i avantatges de serveis propis d'Aena, de manera que l'enviament d'aquestes comunicacions és una condició necessària per poder rebre informació precisa i actualitzada relacionada amb aquests avantatges en cada moment i relacionada amb la seva condició de soci, i són necessàries per a ser membre del Club.

L'usuari que vulgui subscriure's com a membre o soci de l'Aena Club, ha de conèixer i acceptar aquestes condicions generals.

La subscripció al servei es realitza emplenant el formulari d'alta de membre de l'Aena Club i acceptant de forma expressa aquestes condicions. El soci tindrà dret als beneficis i serveis del club sempre que s'identifiqui com a soci mitjançant els mecanismes d'identificació facilitats per Aena. Així mateix, es facilitarà el servei d'Aena Club sempre que el soci es registri com a tal en qualsevol dels nostres serveis.

L'usuari garanteix l'autenticitat i veracitat de totes les dades que comuniqui en emplenar el formulari de subscripció. L'usuari es compromet i responsabilitza a mantenir tota la informació facilitada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. Els membres o socis tenen la possibilitat de modificar les seves dades a través de la seva àrea de registre de soci.

Si a conseqüència del registre, es dotés l'usuari d'una contrasenya o número de soci, es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya i/o el número de soci per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són responsables de la custòdia i confidencialitat adequades de qualsevol identificador i/o contrasenya que els subministri Aena, i es comprometen a no cedir-ne l'ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre l'accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la contrasenya per l'usuari.

4. Programes de fidelització de clubs

Per millorar el servei com a soci i membre de l'Aena Club, podrà sol·licitar la vinculació amb altres clubs. El soci podrà vincular o desvincular la seva pertinença al Club.

5. Obligacions del soci de l'Aena Club

El soci o membre de l'Aena Club, s'obliga a les condicions següents:

 • Respectar les condicions generals del servei de l'Aena Club contingudes en aquest contracte.
 • Identificar-se com a soci o mitjançant un document acreditatiu, en el cas que fos necessària la seva identificació personal.
 • Notificar immediatament a Aena el furt, el robatori o la pèrdua de les claus, contrasenyes o del número de soci facilitats.
 • Notificar immediatament a Aena la modificació del correu electrònic comunicant-ho a través de la bústia clubcliente@aena.es

Aena s'obliga a:

 • Anul·lar les claus, contrasenyes o targetes, a sol·licitud del titular, prèvia notificació de la denúncia per furt, robatori i/o pèrdua, i reposar-la de conformitat amb els procediments establerts.
 • Mantenir confidencialment les dades personals aportades com a soci en la subscripció del servei.
 • Atendre el soci davant de qualsevol incidència, suggeriment o queixa a través del telèfon d'atenció al client (34) 91 321 10 00 o de l'adreça electrònica: clubcliente@aena.es.

6. Condicions dels serveis associats a l'Aena Club

Aena ofereix la possibilitat de descarregar-se l'aplicació mòbil (APP) al dispositiu per registrar-se i gestionar el servei.

En el cas que hagi habilitat els serveis de localització (opció d'ajust del seu dispositiu), Aena recopilarà la informació sobre punts d'accés wifi o la relativa a la seva latitud i longitud, amb la finalitat que aquesta informació ens ajudi a mostrar la seva ubicació per poder facilitar-li els nostres serveis.

a) En relació amb els Pagaments per Mòbil, l'informem que Aena emmagatzema els últims quatre dígits de la targeta de crèdit per identificar la targeta utilitzada per pagar el servei contractat.

En el cas d'utilitzar el servei de Pàrquing, s'emmagatzemarà el número de matrícula del seu cotxe a fi d'establir el període de temps que ha utilitzat els serveis d'aparcament i poder facturar-los.

En cas que pagui l'accés a una de les Sales Vip gestionades per Aena a través del seu dispositiu mòbil, es recollirà el seu DNI a l'efecte d'identificar-lo.

En el cas que el soci associï el pagament realitzat a través de la nostra aplicació mòbil a la seva condició de membre de l'Aena Club, l’informem que Aena tractarà la informació recollida per elaborar un perfil comercial com a soci del Club, segmentar els clients que formen part del Club, enviar ofertes comercials personalitzades i millorar la seva experiència com a usuari de la nostra aplicació mòbil.

b) El Pagament per Matrícula, és un nou sistema de gestió i pagament d'estades al pàrquing que ofereix Aena, servei pel qual es tractaran les dades de la matrícula del vehicle i les dades de la targeta de crèdit que l'usuari ha facilitat al seu perfil de client del Club.

Els aeroports que tindran vigent als seus aparcaments aquest sistema són Adolfo Suárez Madrid-Barajas i Barcelona El-Prat; més endavant estarà disponible a la resta d'aeroports. El servei de Pagament per Matrícula es pot donar d'alta des del perfil d'usuari utilitzant la web i/o l'app oficials d'Aena, on es poden gestionar les dades.

El servei de Pagament per Matrícula consisteix en la lectura i identificació de la matrícula del vehicle a l'entrada i sortida de l'aparcament, per la qual cosa no serà necessari emetre un tiquet per a l'entrada i la sortida. Una vegada que s'accedeix al pàrquing, el lector reconeixerà la matrícula registrada que estarà associada a l'usuari amb el servei de Pagament per Matrícula activat; d'aquesta manera se t'obrirà automàticament la barrera i podràs entrar-hi i estacionar el teu vehicle. Aquest servei només és apte per a vehicles, de manera que les motocicletes queden excloses d'utilitzar el sistema de Pagament per Matrícula a causa de la complexitat de la lectura de les matrícules.

Per poder gaudir del sistema de Pagament per Matrícula, s'han d'introduir les dades referents al vehicle i a la forma de pagament al perfil de cada usuari. S'ha d'introduir, com a mínim, una matrícula associada a una targeta, i es poden introduir fins a tres matrícules com a màxim. Es pot associar una mateixa targeta per a diferents matrícules, però no es poden utilitzar diferents targetes per a la mateixa matrícula.

D'altra banda, si es dona el cas que diferents usuaris utilitzen un mateix vehicle, tot el procés d'estada al pàrquing, inclòs el pagament, s'associarà al perfil que va donar d'alta el servei de Pagament per Matrícula per a aquest vehicle; és a dir, la matrícula només es podrà associar a un únic usuari.

Caldrà donar d'alta el servei de Pagament per Matrícula prèviament a l'accés al pàrquing, i no és vàlid activar-lo un cop s'ha entrat a l'aparcament.

A la sortida del pàrquing l'usuari no ha de fer cap gestió addicional, ja que la barrera identificarà el vehicle associat al Pagament per Matrícula i li permetrà abandonar l'aparcament sense necessitat de presentar el tiquet. En aquest moment, se li carregarà l'import a la targeta triada corresponent a la seva estada.

Si l'import total de l'estada és inferior a 100 € (el preu final amb el descompte aplicat, en el cas que n'hi hagi), l'usuari es pot dirigir directament a la sortida i obrir la barrera al seu pas. Per contra, si l'import total de l'estada és superior a 100 € (preu final amb el descompte aplicat, en el cas que n'hi hagi), l'usuari ha de passar pel caixer manual per poder completar el pagament.

Un cop efectuat el pagament, l'estat del servei passarà a ser "pagat", però si es produeix un error amb la targeta, l'estat del servei passarà a ser "impagat". L'usuari ha de reemplaçar la targeta introduïda per una vàlida i intentar fer el pagament novament o acudir al caixer manual per poder finalitzar el pagament.

Les tarifes a aplicar al servei de Pagament per Matrícula seran les vigents a cada aeroport. En el cas d'estacionament mitjançant reserva. Per conèixer les tarifes dels diferents aeroports de la xarxa, visita la nostra pàgina web o consulta-les a les nostres Oficines d'Aparcaments.

c) El MarketPlaceés un servei a través del qual Aena ofereix diferents productes i serveis de terceres empreses, i exerceix d'intermediària entre els operadors de la plataforma i vostè.

Si és membre de l'Aena Club, podrà accedir a la plataforma amb les seves dades de membre sense necessitat de registrar-s'hi de nou.

Per gestionar correctament el servei i/o producte adquirit, Aena podrà cedir les seves dades als operadors del MarketPlace.

Així mateix, sempre que vostè ho autoritzi explícitament, Aena podrà enviar-li comunicacions comercials sobre productes i serveis propis i de tercers d'acord amb els seus gustos i preferències.

c) La Biometria de l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas és un projecte pilot d'Aena en col·laboració amb Iberia L.A.E., S.A. OPERADORA, Sociedad Unipersonal (Iberia) creat amb la finalitat de facilitar el trànsit dels passatgers per l'aeroport, agilitzar el seu pas pels filtres de seguretat i dur a terme la seva identificació biomètrica a través de la seva imatge facial a l'embarcament per a vols amb destinació a Oviedo i Brussel·les amb la companyia Iberia.

En el cas que, com a membre de l'Aena Club accedeixi a aquest servei a través de la nostra app, s'utilitzaran les seves dades registrades prèviament per preemplenar el formulari de recollida de dades i, si escau, s'actualitzaran les dades amb el resultat d'aquest procés.

Addicionalment i en cas que sigui membre de l'Aena Club, que es registri a través de la nostra app i que hi hagi iniciat sessió com a tal, se li remetrà un correu electrònic donant-li la benvinguda i amb el resultat del procés de registre.

7. Cancel·lació com a soci del club

En cas d'incompliment de qualsevol de les obligacions o condicions previstes en la legislació vigent, o de les condicions generals d'aquest contracte, Aena podrà tramitar la seva baixa com a soci o membre del club i cancel·lar la seva subscripció.

El mateix soci pot donar-se de baixa del club des del seu perfil a través de l'apartat "Les meves dades” del portal web de l'Aena Club.

Aena es reserva el dret de cancel·lar de forma automàtica la subscripció de qualsevol soci si es detecten actes fraudulents, especulatius o de mala fe en la seva utilització.

La cancel·lació i baixa de la subscripció com a soci donarà lloc a la pèrdua de tots els drets relatius al seu ús i dels beneficis com a membre del club. Aena es reserva el dret de cancel·lar el servei Aena Club en qualsevol moment.

8. Restricció del servei

Aena es reserva el dret de denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés com a soci d'Aena Club, en cas de vulneració d'aquestes condicions i de la legislació aplicable.

9. Exclusió de responsabilitat

Amb l'ús d'aquest servei, vostè com a usuari:

 • Es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades personals comunicades i n'autoritza la recollida i el tractament per a aquesta finalitat. En el supòsit de produir-se alguna modificació en les seves dades, preguem que ens ho comuniqui per tal de mantenir-les actualitzades.

Així mateix, Aena:

 • duu a terme els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest lloc web.
 • no garanteix l'exactitud ni la posada al dia de la informació que se'n pugui obtenir, que es podrà modificar sense previ avís.
 • no assumeix cap responsabilitat derivada de l'ús de tercers del contingut d'aquest lloc.

farà tots els esforços perquè el servei d'Aena Club no pateixi interrupcions, però no pot garantir l'absència d'errors tecnològics ni la permanent disponibilitat del Portal i dels serveis que contingui i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de:

 • disponibilitat i per les fallades en l'accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a Aena.
 • no garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin alterar el seu sistema informàtic. Aena no es responsabilitza pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats d'aquests virus o dels elements lesius.
 • Aena no es fa responsable de l'ús o subscripció realitzat per un menor de 18 anys, ni dels danys i perjudicis causats a tercers, inclòs el mateix menor, per l'incompliment de la legislació vigent o d'aquestes condicions generals del servei. Recomanem que, als dispositius que es faciliten a menors de 18 anys, s'habilitin les opcions de mecanismes de control parental.

Totes les informacions contingudes (s'esmenten a títol d'exemple i sense ser exhaustives: les relatives a horaris de vols, licitacions, informació aeronàutica, plànols, ofertes de feina, etc.) tenen únicament caràcter informatiu. La informació que s'ofereix no és necessàriament exhaustiva, completa, exacta o actualitzada. En el cas de licitacions i textos legals no es garanteix la reproducció exacta del text adoptat oficialment. Únicament es consideren autèntics els textos publicats a les edicions impreses dels butlletins oficials corresponents o a la premsa.

La informació facilitada per Aena és de caràcter general i no suposa assessorament professional o jurídic.

10. Titularitat i comunicacions

Seran vàlides totes les comunicacions efectuades entre AENA i el membre o soci de l'Aena Club a través de l'adreça www.aena.es; SMS, notificacions push, correu electrònic, telèfon, centre d'atenció d'Aena i/o carta.

11. Modificació d'aquestes condicions i advertències

Aena es reserva el dret de modificar les condicions i advertències aplicables en aquestes condicions generals. Aena podrà modificar aquestes condicions comunicant-ho als socis, requisit que les parts convenen expressament que s'entén complet amb la publicació de les variacions al lloc web d'Aena www.aena.es, o a través de l'Aena Club o de qualsevol altre punt de comunicació d'Aena.

Si el soci no hi estigués d'acord, es cancel·la seva subscripció, d'acord amb el que disposa l'apartat de cancel·lació de soci.

12. DDret aplicable i jurisdicció competent

L'acceptació d'aquestes condicions generals implica el coneixement i conformitat de les advertències legals expressades aquí i, en especial, que els conflictes relatius a aquest lloc es regiran exclusivament pel dret espanyol, i en són els jutjats i tribunals espanyols els únics competents.