Termos e Condicións

1. Obxecto

As presentes condicións xerais teñen por obxecto regular as condicións xerais do servizo ofrecido por Aena S.M.E., S.A. denominado Aena Club. No caso de existir discrepancia sobre o establecido entre as condicións xerais e as condicións particulares dun determinado servizo, prevalecerá o disposto nestas últimas.

2. Eido de aplicación

As presentes Condicións Xerais regulan o contrato do servizo Aena Club que a sociedade mercantil estatal, Aena S.M.E., S.A. (de agora en diante Aena) como titular do servizo pon a disposición dos usuarios que se rexistren como membros ou socios do Club.

Aena ten personalidade xurídica propia e diferenciada da do Estado, plena capacidade xurídica e de actuar para cumprir coas súas finalidades, así como patrimonio propio. Aena S.M.E., S.A. está inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, Tomo 28.806, Folio 211, Sección 8, Folla M-518648.

Datos de contacto de Aena:

 • Enderezo: Peonías, 12. 28042, Madrid.
 • C.I.F: A86212420
 • Teléfono de contacto: (+34) 91 321 10 00
 • Correo electrónico de contacto: webpublica@aena.es

3. Subscrición do servizo Aena Club

Aena Club é un servizo que ofrece ao colectivo de usuarios que se rexistren como membros do club a posibilidade de acceder a descontos, promocións, ofertas, novidades, vantaxes e, en xeral, a un trato preferente, e tamén a informar sobre estes.

A finalidade principal inherente a Aena Club é enviarlle comunicacións referentes a estes descontos, promocións, ofertas e vantaxes de servizos propios de Aena, de xeito que o envío destas é condición necesaria para recibir información precisa e actualizada relacionada con estas vantaxes en cada momento e relacionada coa súa condición de socio, e son necesarias para ser membro do Club.

O usuario que desexe subscribirse como membro ou socio de Aena Club, debe coñecer e aceptar as presentes Condicións Xerais.

Para subscribirse ao servizo cómpre cubrir un formulario de alta de membro Aena Club e aceptar expresamente as presentes condicións. O socio terá dereito aos beneficios e servizos do club sempre que se identifique como socio seguindo os mecanismos de identificación facilitados por Aena. Do mesmo xeito, facilitarase o servizo de Aena Club sempre que o socio se rexistre como tal en calquera dos nosos servizos.

O usuario garante a autenticidade e veracidade de todos os datos que comunique ao cubrir o formulario de subscrición. O usuario comprométese e faise responsable de manter toda a información achegada de maneira que responda, en cada momento, á súa situación real. Os membros ou socios teñen a posibilidade de modificar os seus datos na súa área de rexistro de socio.

Se como consecuencia do rexistro o usuario obtén un contrasinal ou número de socio, este comprométese a usalo de maneira dilixente e a manter en secreto o contrasinal e/ou número de socio para acceder a estes servizos. Consecuentemente, os usuarios son responsables da adecuada custodia e confidencialidade de calquera identificador e/ou contrasinal achegados por Aena, e comprométense a non ceder o seu uso a terceiros, quer temporal quer permanentemente, nin a permitir o seu acceso a persoas alleas. Será responsabilidade do usuario o uso ilícito dos servizos por calquera terceiro ilexítimo que empregue para tal efecto un contrasinal a causa dunha utilización non dilixente ou da perda desta polo usuario.

4. Programas de fidelización de clubs

Para mellorar o servizo como socio e membro de Aena Club, poderá solicitar a vinculación con outros clubs. O socio poderá vincular ou desvincular a súa pertenza ao Club.

5. Obrigas socio de Aena Club

O socio ou membro do Aena Club, está obrigado ás seguintes condicións:

 • Respectar as Condicións Xerais do servizo de Aena Club contidas neste contrato.
 • Identificarse como socio ou a través dun documento acreditativo, no caso de que a súa identificación persoal for necesaria.
 • Notificar decontado a Aena o furto, roubo ou extravío das claves, contrasinais ou número de socio facilitados.
 • Notificar decontado a Aena sobre a modificación do e-mail, comunicándoo a través da caixa de correo clubcliente@aena.es

Aena está obrigada a:

 • Anular as claves, contrasinais ou tarxetas, baixo solicitude do titular e previa notificación por furto, roubo e/ou extravío, e repoñela consonte os procedementos establecidos.
 • Manter confidencialmente os datos persoais achegados como socio na subscrición do servizo.
 • Atender o socio perante calquera incidencia, suxestión ou queixa a través do teléfono de atención ao cliente (+34) 91 321 10 00 ou no correo electrónico: clubcliente@aena.es.

6. Condicións dos servizos asociados ao Aena Club

Aena ofrece a posibilidade de descargar unha aplicación móbil (APP) no dispositivo para rexistrar e xestionar o servizo.

No caso de que vostede habilitase os servizos de localización (opción de axuste do seu dispositivo), Aena recollerá a información sobre puntos de acceso wifi ou a información sobre a súa latitude e lonxitude, co fin de que esta información nos axude a amosar a súa localización para facilitarlle os nosos servizos.

a) Con relación aos Pagamento por Móbil, informamos que Aena almacenará os últimos catro díxitos da súa tarxeta de crédito para identificar a tarxeta utilizada para pagar o servizo contratado.

No caso de utilizar o servizo de Aparcamento, almacenarase o número de matrícula do seu coche co fin de establecer o período de tempo que utilizou os servizos de aparcamento e pode facturalos.

No caso de que pague co seu dispositivo móbil o acceso a unha das Salas Vip xestionadas por Aena, recollerase o seu DNI para identificalo.

No suposto de que o socio asocie o pagamento realizado por medio da nosa aplicación móbil á súa condición de membro de “Aena Club”, informamos que Aena tratará a información recollida para realizar un perfil comercial como socio do Club, a segmentación dos clientes que pertencen ao Club, o envío de ofertas comerciais personalizadas, ben como para mellorar a súa experiencia como usuario da nosa aplicación móbil.

b) Pagamento por Matrícula, é un novo sistema de xestión e pagamento de estancias no aparcamento que ofrece Aena, servizo para o que se tratarán os datos da matrícula do vehículo e os datos da tarxeta de crédito que o usuario facilitou no seu perfil de cliente do Club.

Os aeroportos que terán vixente nos seus aparcamentos este sistema serán Adolfo Suárez Madrid-Barajas e Barcelona El-Prat. Máis adiante estará dispoñible no resto dos aeroportos. O servizo de Pagamento por Matrícula poderase dar de alta desde o perfil de usuario na web e/ou apps oficiais de Aena, desde as que tamén poderá xestionar os seus datos.

O servizo de Pagamento por Matrícula consiste na lectura e identificación da matrícula do vehículo á entrada e saída do aparcamento, polo que non será necesario emitir un tícket para entrar e saír. Ao acceder ao aparcamento, o lector recoñecerá a súa matrícula rexistrada, que estará asociada ao usuario co servizo de Pagamento por Matrícula activado. Deste xeito a barreira abrirase automaticamente e poderá entrar para aparcar o seu vehículo. Este servizo só é apto para vehículos, polo que as motocicletas quedan excluídas de utilizar o sistema de Pagamento por Matrícula a causa do difícil que resulta ler estas matrículas.

Para utilizar o sistema de Pagamento por Matrícula será necesario introducir datos sobre o vehículo e a forma de pagamento no perfil de cada usuario. Deberase introducir como mínimo unha matrícula asociada a unha tarxeta e, como máximo, poderanse introducir tres matrículas. Poderá asociar unha mesma tarxeta para diferentes matrículas, pero non será posible utilizar diferentes tarxetas para a mesma matrícula.

Por outra banda, no caso de que un mesmo vehículo sexa utilizado por diferentes usuarios, todo o proceso de estancia no aparcamento, incluído o pagamento, asociarase ao perfil que deu de alta o servizo de Pagamento por Matrícula para ese vehículo, é dicir, a matrícula só se poderá asociar a un único usuario.

Será necesario dar de alta o servizo de Pagamento por Matrícula previo acceso ao aparcamento. Con todo, non será válida a activación deste servizo unha vez o vehículo entre no aparcamento.

Á saída do aparcamento, o usuario non deberá de realizar ningunha xestión adicional, xa que a barreira identificará o vehículo asociado ao Pagamento por Matrícula e permitiralle abandonar o aparcamento sen necesidade de tícket. Nese momento cargaráselle o importe á tarxeta elixida correspondente á súa estancia.

Se o importe total da estancia é menor de 100€ (prezo final con desconto aplicado, no caso de que houbese) pode dirixirse directamente á saída e a barreira abrirase ela soa. Pola contra, se o importe total da estancia é maior de 100€ (prezo final con desconto, aplicado no caso de que houbese) o usuario deberá de pasar polo caixeiro manual para completar o pagamento.

Unha vez efectuado o pagamento, o estado do servizo pasará a ser “pagado”. No entanto, se houbese algún erro coa tarxeta, o estado do servizo pasará a ser “impagado”. O usuario deberá de cambiar a tarxeta inserida por unha válida e tentar facer o pagamento outra vez, ou acudir ao caixeiro manual para finalizar o pagamento.

As tarifas aplicables polo servizo de Pagamento por Matrícula serán as vixentes en cada aeroporto. No caso de estacionamento mediante reserva. Para coñecer as tarifas dos distintos Aeroportos da Rede visite a nosa páxina web ou consulte as nosas Oficinas e Aparcamentos.

c) MarketPlace, é un servizo co que Aena ofrece distintos produtos e servizos de terceiras empresas, actuando así de intermediario entre os operadores da plataforma e vostede.

Se vostede é membro de Aena Club, poderá acceder á plataforma cos seus datos de membro sen necesidade dun novo rexistro.

Para xestionar correctamente o servizo e/ou produto adquirido, Aena poderá ceder os seus datos aos operadores do MarketPlace.

Igualmente, sempre que vostede dea o seu consentimento explícito, Aena poderá enviarlle comunicacións comerciais sobre produtos e servizos propios e de terceiros consonte os seus gustos e preferencias.

c) Biometría Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas é un proxecto piloto de Aena en colaboración con Iberia L.A.E., S.A. OPERADORA, Sociedade Unipersoal (Iberia), creado para facilitar o tránsito dos pasaxeiros polo aeroporto, axilizar o paso polos filtros de seguridade e realizar a súa identificación biométrica a través da súa imaxe facial no embarque para voos con destino Oviedo e Bruxelas coa compañía Iberia.

No caso de que vostede, como membro de Aena Club, acceda a este servizo a través da nosa App, utilizaranse os seus datos rexistrados previamente para precubrir o formulario de recollida de datos e, conforme o caso, actualizaranse estes datos co resultado do proceso.

Adicionalmente, e no caso de que vostede fose membro de Aena Club, se se rexistra na nosa App e teña sesión aberta, enviaráselle un correo electrónico para darlle a benvida e co resultado do proceso de rexistro.

7. Cancelación como socio do club

No caso de incumprimento de calquera das obrigas ou condicións recollidas na lexislación vixente ou nas condicións xerais do presente Contrato, Aena poderá tramitar a súa baixa como socio ou membro do club e cancelar a súa subscrición.

O propio socio pode darse de baixo do club desde o seu perfil no portal web de Aena Club, no apartado “Os meus datos”.

Aena reserva o dereito a cancelar automaticamente a subscrición de calquera socio se se detectan actos fraudulentos, especulativos ou de mala fe no uso que faga dela.

A cancelación e baixa da subscrición como socio dará pé á perda de todos os dereitos relativos ao seu uso e beneficios como membro do club. Aena reserva o dereito a cancelar o servizo Aena Club en calquera momento.

8. Restrición do servizo

Aena reserva o dereito a denegar discrecionalmente, en calquera momento e sen necesidade de preaviso, o acceso como socio de Aena Club, no caso de vulneración das presentes Condicións e lexislación aplicable.

9. Exclusión de Responsabilidade

Co uso deste servizo, vostede como usuario:

 • Faise responsable da veracidade e exactitude dos datos persoais comunicados e autoriza á recollida e tratamento destes para tal finalidade. No suposto de que se produza algunha modificación nos seus datos, pregamos o comunique co fin de térmolos actualizados.

Igualmente, Aena:

 • realiza os máximos esforzos para evitar calquera erro nos contidos que puidesen aparecer neste sitio web.
 • non garante a exactitude nin a actualización da información que se poida extraer e que poderá ser modificada sen previo aviso.
 • non asume ningunha responsabilidade derivada do uso que terceiras persoas fagan do contido deste sitio.

realizará os seus mellores esforzos para que o servizo de Aena Club non sufra interrupción, mais non pode garantir a ausencia de erros tecnolóxicos nin a permanente dispoñibilidade do Portal e dos servizos que contén e, en consecuencia, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan xerarse pola falta de:

 • dispoñibilidade e polos erros no acceso ocasionados por desconexións, avarías, sobrecargas ou caídas da rede non imputables a Aena.
 • non garante a ausencia de virus ou outros elementos que poidan alterar o seu sistema informático. Aena exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera natureza derivados de estes virus ou elementos lesivos.
 • Aena non se fai responsable do uso ou subscrición realizado por un menor de 18 anos, nin dos danos e prexuízos causados a terceiros, incluído o propio menor, polo incumprimento da lexislación vixente ou das presentes Condicións Xerais do servizo. Recomendamos que en dispositivos que son facilitados a menores de 18 anos, se habiliten as opcións de mecanismo de control parental.

Todas as informacións contidas (cítanse a modo de exemplo, e sen ánimo exhaustivo, as relativas a horarios de voos, licitacións, información aeronáutica, plans, ofertas de emprego, etc.) teñen tan só carácter informativo. A información que se ofrece non é necesariamente exhaustiva, completa, exacta ou actualizada. No caso de licitacións e textos legais, non se garante a reprodución exacta do texto adoptado oficialmente. Só se consideran auténticos os textos publicados nas edicións impresas dos boletíns oficiais correspondentes ou nos xornais.

A información achegada por Aena é de carácter xeral e non supón ningún tipo de asesoramento profesional ou xurídico.

10. Titularidade e comunicacións

Serán válidas todas as comunicacións efectuadas entre Aena e o membro ou socio de Aena Club na páxina www.aena.es; SMS; Notificacións push; correo electrónico; teléfono; centro de atención de Aena e/ou carta.

11. Modificación das presentes condicións e advertencias

Aena reserva o dereito a modificar as condicións e advertencias aplicables ás presentes Condicións Xerais. Aena poderá modificar as presentes condicións, comunicándollo aos socios, requisito que as partes acordan expresamente que se entende cumprido coa publicación das variacións a través do sitio web de Aena www.aena.es, ou a través de Aena Club ou calquera outro punto de comunicación de Aena.

Se o socio non concordase, cancelarase a súa subscrición, consonte o disposto no apartado de cancelación de socio.

12. Dereito aplicábel e xurisdición competente

A aceptación das presentes Condicións Xerais implica o coñecemento e conformidade das advertencias legais aquí expresadas e, en especial, de que os conflitos relativos a este sitio rexeranse exclusivamente polo Dereito español, polo que os Xulgados e Tribunais españois son os únicos competentes.