Política de Privacidade

1. Responsable do Tratamento

Aena S.M.E., S.A.

Enderezo: Peonías, 12. 28042, Madrid.

C.I.F: A86212420

Rexistro Mercantil de Madrid, Tomo 28.806, Folio 211, Sección 8, Folla M-518648.

Delegado de Protección de Datos: dpd@aena.es

2. Política de Privacidade e protección de datos persoais

Consonte o establecido na normativa vixente de Protección de Datos Persoais e, en particular, no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, sobre Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informamos que os posibles datos persoais que nos poida achegar ou se poidan recoller por medio das Cookies, na presente web serán tratados por Aena S.M.E., S.A. coas finalidades que pasamos a sinalar:

 • Tratamento dos seus datos persoais para a súa xestión como membro de Aena Club, tratamento baseado na Aceptación de Termos e Condicións.
 • Xestionar o envío de comunicacións comerciais para informalo das vantaxes que pode obter en servizos propios que Aena prové sobre Servizos VIP, Aparcadoiro e outros servizos propios da xestión aeroportuaria de Aena, así como comunicarlle información sobre estes (tratamento baseado no interese lexítimo de Aena, ao cal poderá opoñerse marcando a correspondente casa no momento de rexistro ou a través das canles habilitadas para o efecto nesta política).
 • Envío de enquisas sobre os servizos de Aena gozados e, desa forma, coñecer o seu grao de satisfacción, sobre a base do interese lexítimo de Aena en coñecer a opinión dos seus clientes e tomala en consideración para a mellora na calidade dos seus servizos. Pode opoñerse ou solicitar información adicional sobre este tratamento a través das canles habilitadas para o efecto nesta política.
 • Envío de comunicacións comerciais electrónicas, enviadas por Aena, sen cesión dos seus datos a terceiros, como promocións e cupóns de desconto das tendas do aeroporto ou de terceiras empresas coas que Aena colabora, sobre os seguintes sectores: automoción e alugueiro de vehículos, ocio, axencias de viaxe, turismo, transporte, compañías aéreas, restauración, téxtil, moda, beleza e cosmética, financeiro e asegurador, prensa e revistas, xogo e apostas. Este tratamento baséase no seu consentimento expreso, o cal poderá revogar en calquera momento a través das canles habilitadas para o efecto nesta política.
 • Se vostede accede nalgún momento ao noso Market Place, trataranse os seus datos de membro de Aena Club para permitir iniciar sesión ao servizo, como tamén para xestionar, tramitar e dar seguimento aos produtos e/ou servizos que adquira (baseado en execución de contrato ao aceptar os termos e condicións do servizo), e enviarlle comunicacións comercias consonte o seu consentimento dado. Pode acceder á Política de Privacidade do Market Place para máis información sobre este tratamento.
 • Se como membro de Aena Club realiza unha reserva de aparcadoiro, realizarase unha consulta pública a través do Portal Estatístico da DGT para comprobar o distintivo ambiental asociado á matrícula do vehículo, co fin de ofrecer beneficios ou descontos a aqueles usuarios con vehículos menos contaminantes, sobre a base do interese lexítimo de Aena en promover a protección do medio.
 • Aena está a impulsar un proxecto de biometría no Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. No caso de que vostede decida utilizar este novo servizo voluntariamente (tratamento baseado no seu consentimento), poderá acceder a el baixo a súa condición de membro de Aena Club, sen prexuízo da información adicional requirida para prestar o servizo.
 • A causa do carácter especial do dato biométrico, Aena garante o cumprimento de todas as obrigas legais que lle corresponden en materia de protección de datos. Neste sentido, pode obter máis información nas canles habilitadas para tal fin no presente documento, ou accedendo á Política de Privacidade do Proxecto Piloto.
 • Para rematar, no caso de contratar algún produto que leve asociado unha obriga de pagamento, no caso de non producirse este no termo previsto e se non se cumpren os requisitos recollidos na normativa, os datos relativos ao impagamento poderán ser comunicados a ficheiros relativos ao incumprimento de obrigas diñeirais.

Aena Club é un servizo que Aena ofrece ao colectivo de usuarios rexistrados como membros do club, cuxa finalidade principal e inherente é informar sobre descontos, promocións, ofertas, novidades e vantaxes en determinados servizos ou prestacións de Aena ás que vostede poderá acceder por ser membro do club, así como enviar información precisa e actualizada sobre estes e relacionada coa súa condición de socio. De maneira que a solicitude de baixa destas comunicacións implicará a baixa como membro do club, xa que sería imposible informar sobre os descontos, promocións, ofertas, novidades e vantaxes aplicables en cada momento aos servizos ofrecidos no Club.

Así pois, se non desexa recibir estas comunicacións con información sobre estes beneficios, poderá solicitar a baixa como membro do club no momento que for a través das canles habilitadas para iso:

 • Dende a súa conta, iniciando sesión no portal https://clubcliente.aena.es/AenaClub/es/ e accedendo a “A miña conta” para a xestión de consentimentos.
 • A través da ligazón de baixa incluída ao pé da comunicación recibida.
 • Enviando un correo a ocpd@aena.es co asunto “Baixa comunicacións comerciais”.

No caso de solicitar un servizo para o Aeroporto Internacional da Rexión de Murcia, os seus datos serán comunicados a Aena Sociedade Concesionaria do Aeroporto Internacional da Rexión de Murcia S.M.E., S.A., empresa filial de Aena que xestiona este aeroporto, para a prestación do servizo.

Non se prevén máis comunicacións nin transferencias internacionais de datos agás obriga legal.

Os datos serán conservados mentres manteña a condición de membro do Club e durante os prazos legais que correspondan para atender as posibles reclamacións e responsabilidades que xurdan derivadas do tratamento.

Calquera interesado ten dereito a obter confirmación sobre a existencia, ou non, dun tratamento dos seus datos persoais. Igualmente, o Regulamento Xeral de Protección de Datos, establece como dereitos do interesado:

 • Acceder aos seus datos.
 • Solicitar a rectificación ou supresión dos seus datos.
 • Solicitar a limitación do tratamento dos seus datos.
 • Á portabilidade dos seus datos.
 • Oporse ao tratamento dos seus datos.

Respecto aos tratamentos baseados no seu consentimento, informamos que poderá retirar este no momento que for.

As súas peticións serán contestadas o antes posible e, sexa como for, no prazo dun mes desde a recepción da súa solicitude. Devandito prazo poderá ampliarse outros dous meses se fose necesario, consonte a complexidade e o número de solicitudes. Aena informará ao interesado da prórroga dentro do primeiro mes desde a solicitude.

Para o exercicio dos dereitos recoñecidos, o interesado poderá pórse en contacto no seguinte enderezo de correo electrónico ocpd@aena.es ou dirixindo un escrito á Calle Peonías, núm. 12, 28042-Madrid, ou no Portal de Servizos Telemáticos (https://serviciostelematicos.aena.es).

Para calquera dúbida, pode contactar co noso Delegado de Protección de Datos no correo electrónico: dpd@aena.es.

O interesado ten dereito a presentar reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) como autoridade de supervisión e control en materia de protección de datos no territorio español.

3. Condicións dos servizos asociados a Aena Club

Aena ofrece a posibilidade de descargar unha aplicación móbil (APP) no dispositivo para rexistrar e xestionar o servizo.

No caso de que vostede habilitase os servizos de localización (opción de axuste do seu dispositivo), Aena recollerá a información sobre puntos de acceso wifi ou a información sobre a súa latitude e lonxitude, co fin de que esta información nos axude a amosar a súa localización para facilitarlle os nosos servizos.

a) Con relación aos Pagamento por Móbil, informamos que Aena almacenará os últimos catro díxitos da súa tarxeta de crédito para identificar a tarxeta utilizada para pagar o servizo contratado.

No caso de utilizar o servizo de Aparcamento, almacenarase o número de matrícula do seu coche co fin de establecer o período de tempo que utilizou os servizos de aparcamento e pode facturalos.

No caso de que pague co seu dispositivo móbil o acceso a unha das Salas Vip xestionadas por Aena, recollerase o seu DNI para identificalo.

No suposto de que o socio asocie o pagamento realizado por medio da nosa aplicación móbil á súa condición de membro do “Aena Club”, informamos que Aena tratará a información recollida para realizar un perfil comercial como socio de “Aena Club”, a segmentación dos clientes que pertencen ao Club, o envío de ofertas comerciais personalizadas, ben como para mellorar a súa experiencia como usuario da nosa aplicación móbil.

b) Pagamento por Matrícula, é un novo sistema de xestión e pagamento de estancias no aparcamento que ofrece Aena, servizo para o que se tratarán os datos da matrícula do vehículo e os datos da tarxeta de crédito que o usuario facilitou no seu perfil de cliente de Aena Club. Para máis información, consultar os Termos e Condicións do Servizo.

Tratamento baseado na execución dun contrato ao aceptar os termos e condicións deste servizo.

4. Modificación da presente Política de Privacidade

Aena reserva o dereito a modificar esta política de Privacidade. Aena poderá modificar as presentes condicións, comunicándollo aos socios, requisito que as partes acordan expresamente que se entende cumprido coa publicación das variacións a través do sitio web de Aena www.aena.es ou a través de Aena Club ou calquera outro punto de comunicación de Aena.